Algemene voorwaarden webshop vzw Supportersorgaan Malinwa

1) Toepassingsgebied: Alle commerciële transacties gesloten tussen de vzw Supporterorgaan Malinwa, waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Kleine Nieuwedijkstraat 53, Ondernemingsnummer 0441.193.612, hierna “vzw Malinwa” genoemd en de klant, zoals gesloten via de webshop gekoppeld aan deze website (hierna de “webshop” genoemd) en/of zoals gesloten op de maatschappelijke zetel van vzw Malinwa, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. vzw Malinwa is vereniging zonder winstoogmerk, die met zich tot doel stelt de supporters van KV Mechelen te vertegenwoordigen binnen de RVB van de NV "YR KV Mechelen"; de supporters te vertegenwoordigen richting externe partijen; de supportersclubs van KV Mechelen te ondersteunen in hun activiteiten en toezicht en controle te houden op de financiële verrichtingen en activiteiten van de NV "KV Mechelen. In het licht van het verwerven van financiële middelen om deze doelen te realiseren, organiseert deze vzw op regelmatige basis verkoopsmomenten van supportersgerelateerde artikelen (hierna de “producten” genoemd). De vzw houdt eraan zowel middels haar webshop, op locatie, als op de maatschappelijke zetel aan consumenten en desgevallend professionele klanten te verkopen.

Door zijn bestelling/aankoop erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de vzw Malinwa en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument-klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen de vzw Malinwa en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

Het feit dat vzw Malinwa nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover vzw Malinwa krachtens onderhavige voorwaarden beschikt en verhindert vzw Malinwa niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen. vzw Malinwa houdt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2) Offerte: Catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders, posts op Sociale Media en websites, kortom: publicitaire aankondigingen zijn niet te beschouwen als bindende offertes van de beschreven of afgebeelde producten. Offertes van vzw Malinwa zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten. Offertes omvatten enkel die producten die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Elke offerte is geldig voor een termijn van 15 kalenderdagen, tenzij anders vermeld op de offerte.

3) Een aankoop afgesloten op locatie komt tot stand wanneer een artikel tegen contante betaling van partij wisselde. 

Een aankoop, gesloten door middel van de webshop, komt pas tot stand bij ontvangst door de klant van de bevestigingsmail van vzw Malinwa. Deze bevestigingsmail wordt pas verzonden door vzw Malinwa na een correcte betaling van de bestelling door de klant. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen o.a. m.b.t. de betalingsvoorwaarden en uitvoeringstermijnen.

vzw Malinwa houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen aangaande de klant en diens activiteiten, en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de consument-klant de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan vzw Malinwa weigeren uit te voeren.

In het geval vzw Malinwa zich omwille van objectieve redenen niet in staat ziet om uitvoering te geven aan de aankoop/bestelling, zoals maar niet beperkt tot het niet of niet meer voorradig zijn van producten, zal vzw Malinwa hiervan de klant binnen de 7 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 30 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van vzw Malinwa.

4) Herroepingsrecht: De consument-klant beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via de webshop. De consument-klant het recht om van de aankoop/bestelling van een product af te zien en dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit herroepingsrecht dient door de consument-klant te worden uitgeoefend op schriftelijke wijze en binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het bestelde product. Binnen dezelfde termijn dient het goed te worden teruggezonden aan vzw Malinwa. Na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen is de aankoop echter definitief. In geval van een correcte uitoefening van het recht tot herroeping door de consument-klant, verbindt vzw Malinwa zich ertoe het ontvangen bedrag terug te betalen binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de herroeping. De kosten voor het terugzenden van het geleverde product vallen evenwel ten laste van de consument-klant. Indien de teruggestuurde goederen een waardevermindering hebben ondergaan door toedoen van de klant, bijvoorbeeld omdat wij ze opnieuw moeten labelen of verpakken, behouden wij ons het recht voor hiervoor een deel van het aankoopbedrag in te houden.

In geen geval beschikt een professionele klant over het recht tot herroeping, zowel voor wat betreft de aankoop op de maatschappelijke zetel als middels de webshop.

5) Prijs: Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW, doch exclusief eventuele leverings-, verzendings- of andere administratieve kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt. Eventuele kosten voor levering zullen steeds gescheiden worden vermeld.

Ingeval van een bestelling/aankoop middels de webshop worden de producten verkocht aan de prijzen zoals vermeld op de webshop op het ogenblik van de online aankoop. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, grondstofprijzen, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten is vzw Malinwa in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

6) Voorschot: vzw Malinwa behoudt zich steeds het recht voor om bij aankopen op haar maatschappelijke zetel aan de klant bij bestelling (i) 50 % van het totale bedrag als voorschot te vragen of (ii) aan de klant integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

7) Levering: Opgave van het te verwachten tijdstip van levering is steeds bij benadering. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van vzw Malinwa, aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst ten laste van vzw Malinwa.
 
Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde levertermijnen automatisch vervallen. vzw Malinwa is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers, de klant en/of enige andere derde. Overschrijding van de levertermijn door vzw Malinwa ontheft de klant niet van zijn verplichtingen. vzw Malinwa behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen voor wat betreft om het even welke bestelling.

In het geval van een aankoop via de maatschappelijke zetel van vzw Malinwa, gebeurt de levering steeds EX WORKS (Incoterms 2010), zowel wanneer de klant de producten afhaalt op de maatschappelijke zetel als wanneer deze worden afgeleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de goederen gaat steeds over op het ogenblik dat de klant de goederen afhaalt op de zetel van vzw Malinwa respectievelijk op het ogenblik dat ze door vzw Malinwa worden aangeboden voor vervoer.

In het geval van een aankoop via de webshop, worden goederen geleverd DELIVERED AT PLACE (Incoterms 2010) op het door de klant opgegeven leveringsadres.

De levering gebeurt ofwel per reguliere briefpost of per transportdienst, afhankelijk van het type product.
 

Bij afwezigheid van de klant in geval van levering door een transportdienst, wordt door de transportdienst een bericht achter gelaten op het leveringsadres met de mededeling dat de klant de bestelling kan ophalen in het op het bericht vermelde afhaalpunt.

Indien de klant bij de levering de bestelling weigert of wanneer deze niet binnen de termijn, zoals vermeld op het bericht, wordt afgehaald in het afhaalpunt, zal de bestelling terug gezonden worden naar de maatschappelijke zetel van vzw Malinwa. De kosten van terugzending alsook de hieraan verbonden kosten (zoals maar niet beperkt tot douanekosten, belastingen, BTW, bewaarkosten) zijn voor rekening van de klant.

Bij een bestelling van sommige producten (oa textiel producten en producten die op maat gemaakt worden), kan er een overproductie plaatsvinden van maximaal 5%. vzw Malinwa factureert altijd het juiste aantal producten die worden geleverd, en de klant gaat akkoord om die te aanvaarden en te betalen.

8) Betaling: Een aankoop afgesloten op locatie komt tot stand wanneer een artikel tegen contante betaling van partij wisselde. 
Gaat het echter om een bestelling via de webshop dan kan deze louter door de klant online betaald worden via een bijzondere betalingsmodule voorzien op de website van vzw Malinwa.

Voor de verwerking van deze online transacties doet vzw Malinwa een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. vzw Malinwa heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant.

De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

9) Elektronische facturatie: Door het bestellen van een product via de webshop, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door vzw Malinwa, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

10) Eigendomsvoorbehoud: In geval van een bestelling gedaan op de maatschappelijke zetel van vzw Malinwa, behoudt vzw Malinwa zich de eigendom van de aan de klant geleverde producten voor zolang de klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren niet volledig heeft betaald. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van de producten integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment van levering. De klant verbindt zich ertoe om vzw Malinwa onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde producten zou zijn gelegd. In geval de klant de aan vzw Malinwa toebehorende producten doorverkoopt, draagt hij vanaf dat ogenblik aan vzw Malinwa alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop, zo vzw Malinwa hiertoe opteert.

11) Zichtbare en verborgen gebreken: De klant moet direct bij de levering van het goed een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid en afmetingen, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering en in elk geval voor ingebruikname schriftelijk aan vzw Malinwa over te maken.

Voor consumenten-klanten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van 2 jaar vanaf de datum van levering van de goederen (leveringsbon). Vanaf de zevende maand kan dergelijke garantie slechts worden ingeroepen voor zover de consument-klant kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van levering. Gedurende de eerste zes maanden kan de klant defecte goederen onvoorwaardelijk terugsturen, tenzij vzw Malinwa aantonen dat het gebrek niet bestond op het moment van levering. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de twee maand na de ontdekking ervan door de klant aan vzw Malinwa te worden meegedeeld via het emailadres secretariaat@malinwa.be

Voor professionele klanten dienen verborgen gebreken binnen de 4 maand vanaf datum van levering van de producten (leveringsbon), maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan, schriftelijk aan vzw Malinwa te worden meegedeeld.

Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt deze geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de producten zowel voor als na het ontdekken van de gebreken correct bewaard heeft.

Na het constateren van enig gebrek is iedere klant verplicht om het verder gebruik van het desbetreffende product onmiddellijk te staken en voorts al het redelijke te doen en te laten doen ter voorkoming van (verdere) schade en correcte bewaring van de producten op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief gebruik of foutief onderhoud van het product.

De klant mag in geen geval de producten terugsturen aan vzw Malinwa zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde. vzw Malinwa behoudt zich het recht voor om samen met de klant, ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. vzw Malinwa is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde goederen, tot wanneer deze door vzw Malinwa in haar magazijnen werden aanvaard.

Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of –slijtage van de producten of schade veroorzaakt door overmacht.

Geen aanspraak op vrijwaring door vzw Malinwa voor verborgen gebreken of niet conformiteit kan nog weerhouden worden na afloop van voormelde termijnen.

Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

De waarborgen die vzw Malinwa aan de klant aanbiedt blijven naar eigen keuze en inzicht van vzw Malinwa beperkt tot (geheel of gedeeltelijke): (i) vervanging (ii) terugname van de betreffende goederen, met creditering aan de klant.

De klant erkent dat vzw Malinwa geen garantie biedt dat de goederen voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied behalve, de regelgeving of vereisten die gelden in België.

12) Aansprakelijkheid: Met uitzondering van de vrijwaring door vzw Malinwa volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van vzw Malinwa beperkt tot de factuurwaarde (exl. BTW) van de door vzw Malinwa geleverde producten en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

vzw Malinwa is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden).

vzw Malinwa is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

Het bestemmen van producten door de klant zelf of door een derde, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. vzw Malinwa kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.

13) Promoties: Promotionele toegiften door vzw Malinwa, in welke vorm dan ook (zoals maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op 1 bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.

14) Overmacht/hardship: Indien vzw Malinwa, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of producten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij vzw Malinwa, hetzij bij één van haar leveranciers.

15) Compensatie: Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen vzw Malinwa en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen vzw Malinwa en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

16) Intellectuele rechten: vzw Malinwa garandeert te beschikken over de nodige licenties voor het aanbieden van zijn productenassortiment. Evenwel behoudt vzw Malinwa alle auteursrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte ontwerpen, tekeningen, modellen, stalen, foto’s en producten, zodoende de klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vzw Malinwa mag overgaan tot het kopiëren of gebruik van de producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

17) Persoonsgegevens: De klant geeft aan vzw Malinwa de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. vzw Malinwa handelt hierbij in overeenstemming met de Belgisch wet verwerking persoonsgegeven d.d. 8 december 1992.

Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door vzw Malinwa aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen vzw Malinwa en de klant.

De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van vzw Malinwa meer wenst te ontvangen, dient de klant vzw Malinwa hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend.

18) Klachtenregeling: Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: www.consumentenombudsdienst.be/nl Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de klant bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

De klant kan tevens een beroep doen op de klachtenprocedure van SafeShops. 

19) Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken: Het Belgisch recht is van toepassing.

Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar vzw Malinwa haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij vzw Malinwa hiervan uitdrukkelijk afwijkt.