Disclaimer: gebruik van de website

 

 1. Algemeen: Welkom op de website van vzw Malinwa Supportersorgaan (hierna aangeduid als “Website”). Gelieve de volgende basisregels die uw gebruik van de Website beheersen te bekijken (hierna aangeduid als het “Document”) en dit alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website, de laatste versie van dit Document uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van dit Document of u hinder ondervindt bij het lezen ervan, vraagt vzw Malinwa u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Website te staken.

  De inhoud van deze Website kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of voorafgaande contractuele verbintenissen die schriftelijk overeengekomen zijn tussen vzw Malinwa en de bezoeker. Elke wijziging zal aangekondigd worden op de Website en/of via e-mail en de nieuwe disclaimer zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze disclaimer was laatst gewijzigd op 28/11/2019.

  2) Aard van de aangeboden informatie: De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

  3) Aansprakelijkheden: vzw Malinwa levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal vzw Malinwa proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt vzw Malinwa u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan deze disclaimer).

  vzw Malinwa spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. vzw Malinwa kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen vzw Malinwa u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.

  vzw Malinwa is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.).

  vzw Malinwa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door vzw Malinwa.

  Echter, niets in deze disclaimer sluit vzw Malinwa aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog.

  4) Links naar sites van derde partijen: Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover vzw Malinwa geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. vzw Malinwa kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

  5) Intellectuele eigendom: Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van vzw Malinwa en mogen slechts worden gereproduceerd of meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van vzw Malinwa.

  De naam en het logo van vzw Malinwa en de producten en diensten door hen aangeboden, zijn merken en handelsnamen beschermd door nationaal recht. Deze Website is onderworpen aan het Belgische recht en de auteursrechten dienaangaande behoren toe aan vzw Malinwa.

  6) Bescherming van de persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens afkomstig van de bezoeker die deze Website bezoekt, zullen uitsluitend worden gebruikt om de technische functionaliteit te verbeteren. De gegevens die u ingeeft op de Website zijn vertrouwelijk. vzw Malinwa zal optreden als verantwoordelijke van deze gegevens in overeenstemming met de Belgische Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  7) Toepasselijk recht en rechtbank: Dit Document is onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van dit Document en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

  8) Divers: Indien enige bepaling van dit Document wordt beschouwd als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, dan zal deze bepaling los staan van de rest van dit Document en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

  9) Contact: Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve vzw Malinwa dan te contacteren op:

  vzw Supportersorgaan Malinwa
  Kleine Nieuwedijkstraat 53
  2800 Mechelen
  België