Privacy policy

 

Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de vzw Malinwa ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

Model 

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: vzw Supportersorgaan Malinwa, Kleine Nieuwedijkstraat 53, 2800 Mechelen, ondernemingsnummer 0441.193.612 (hierna: “vzw Malinwa”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op deze website en door het op deze website verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

De vzw Malinwa stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de vzw Malinwa.

Artikel 2 – Persoonsgegevens 

2.1.      Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres
Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres en logingegevens;
Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
Categorie 4: via cookies;
Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2.      De vzw Malinwa kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

A. door gebruik van cookies (zie Cookie Policy);

B. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3.      De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie Cookie Policy.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

De vzw Malinwa zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van de vzw Malinwa om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;


Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;


Categorie 4: cookies met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; 


Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. 


U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert. 

3.2.      Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing. Merk op dat u zonder bijkomende uitdrukkelijke toestemming altijd een opt-in heeft gegeven wanneer u uw gegevens achter laat. 

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan de vzw Malinwa uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot werkzaamheden van de vzw Malinwa, haar producten en/of diensten. De vzw Malinwa kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door haar bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3.      Doorgifte aan derden: 

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van de vzw Malinwa, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien de vzw Malinwa failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van de vzw Malinwa geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. 

De vzw Malinwa zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat uw gegevens aan genoemde derde bekend gemaakt worden, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

De vzw Malinwa zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4.      Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de vzw Malinwa uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De vzw Malinwa zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de vzw Malinwa en U.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.      Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de vzw Malinwa. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.      Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4.      Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar secretariaat@malinwa.be, per post naar vzw Supportersorgaan Malinwa, Kleine Nieuwedijkstraat 53, 2800 Mechelen, België of door een e-mail te sturen naar secretariaat@malinwa.be, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7.      Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.      Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; Tel : +32 (0)2 274 48 00; Fax : +32 (0)2 274 48 35;  contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.      In geen geval kan de vzw Malinwa aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.      U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden 

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

De webshop van de vzw Supporterorgaan Malinwa biedt een systeem van beveiligde betalingen aan via "Mollie" (www.mollie.com).

"Mollie" maakt gebruik van een beveiligde verbinding (SSL) om het betalingsproces te vergemakkelijken. 

Betalingsgegevens zoals krediet-/bankkaart nummers, codes, enz. worden alleen gebruikt om de specifieke transactie af te handelen. De informatie die nodig is voor de betaling wordt gecodeerd tijdens het proces, verwijderd nadat de transactie is voltooid en verrekend met de kredietkaartmaatschappij.

Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met Mollie voert Mollie een gegevenscontrole uit. Mollie hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacystatement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met Mollie niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.

 

U kunt bij vragen altijd contact opnemen met Mollie (www.mollie.com).

 

Artikel 8 – Cookies

Zie onze aparte Cookie Policy.